Kokosolie Kopen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Digital Operating Models B.V. Leveringsvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Digital Operating Models B.V. en op alle met Digital Operating Models B.V. aangegane overeenkomsten. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Digital Operating Models B.V. ingestemd is. 1.5 De internetsite van Digital Operating Models B.V. richt zich op de Nederlandse en Belgische (Nederlandstalige) markt. 1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Digital Operating Models B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 1.7 Digital Operating Models B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland. 1.8 Door het gebruik van de internetsite van Digital Operating Models B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 1.9 Identiteit en vestiging: Digital Operating Models B.V. 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt. 2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres. 2.4 Koper en Digital Operating Models B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.5 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Digital Operating Models B.V. zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Acai Gezondheidsproducten garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 3. Prijzen 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro�s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. 3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Digital Operating Models B.V. in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. 3.4 Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. 4. Betaling 4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via Ideal. 4.2 In het geval door Digital Operating Models B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper. 4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Digital Operating Models B.V. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken. 4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Digital Operating Models B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 5. Levering en leveringstijd 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Digital Operating Models B.V. ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Digital Operating Models B.V. kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd. 5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. 5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. 5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 6. Ruilen en herroepingrecht 6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die: tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; duidelijk persoonlijk van aard zijn; door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; snel kunnen bederven of verouderen;  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financi�le markt waarop de verkoper geen invloed heeft; van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; van kranten en tijdschriften. 6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Acai Gezondheidsproducten zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen. 6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht. 7. Eigendomsvoorbehoud 7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant. 8. Garantie en aansprakelijkheid 8.1 Digital Operating Models B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 8.3 Digital Operating Models B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Digital Operating Models B.V. Digital Operating Models B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. 8.5 Indien Digital Operating Models B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Digital Operating Models B.V. of de fabrikant zijn verricht; – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 8.8 De Koper is gehouden Digital Operating Models B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Digital Operating Models B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Digital Operating Models B.V. te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Digital Operating Models B.V. zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. 8.9 Alle afnemers van de diensten en/of producten (trainingsmaterialen, instructie dvd�s, digitale producten, voedingssupplementen en alle overige producten inbegrepen) van Digital Operating Models B.V. stemmen vrijwillig toe alle risico’s van de diensten voor eigen rekening te nemen. Digital Operating Models B.V. en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten en/of producten. Tevens kan Digital Operating Models B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale / psychologische klachten. 8.10 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 9. Overmacht 9.1 In geval van overmacht is Digital Operating Models B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 10. Intellectuele eigendom 10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Digital Operating Models B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 11. Persoonsgegevens 11.1 Digital Operating Models B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Digital Operating Models B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 12.1 Op alle aanbiedingen van Digital Operating Models B.V., haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 13. Links 13.1 De site van Digital Operating Models B.V. kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Digital Operating Models B.V. geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. 14. Uw rechten 14.1 U kunt altijd aan Digital Operating Models B.V. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Digital Operating Models B.V. vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Digital Operating Models B.V. zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Digital Operating Models B.V. hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *